فایل مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش  پرورش ویژه مدارس شامل آیین نامه های آموزشی، اجرایی، انضباطی و … برای استفاده مدیران دوره دوم متوسطه از پیوند زیر قابل دریافت است.

پیوند: مجموعه_مصوبات_شورای_عالی_آموزش_و پرورش